news
 

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

02.12.2015, Kraków, 2 grudnia 2015 r.

PROWADZĄCA: Agnieszka MASŁOWSKA
Radca prawny, doświadczony trener szkoleń prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego,
prawa ochrony środowiska, zagadnień dot. procesu inwestycyjno - budowlanego

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie ostatnich zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego – „cyfryzacja postępowania”:
■ ePUAP ■ uprawnienia stron oraz obowiązki organów administracji wynikające z nowych uregulowań ■ składanie wniosków przez Internet ■ podania elektroniczne ■ pełnomocnictwo elektroniczne ■ doręczenia elektroniczne ■ dowody elektroniczne ■ zaświadczenia elektroniczne
2. Zasady ogólne procedury administracyjnej – uprawnienia stron oraz obowiązki organów wynikające z zasad ogólnych Kpa, naruszenie ww. zasad jako przesłanka uchylenia decyzji, naruszenie ww. zasad jako przesłanka stwierdzenia nieważności
3. Właściwość organów - miejscowa, rzeczowa, funkcjonalna. Spory o właściwość. Spory kompetencyjne
4. Wyłączenie pracownika oraz organu
5. Strona postępowania administracyjnego, podmioty na prawach strony
6. Pełnomocnicy i przedstawiciele strony
7. Termin rozpatrzenia sprawy, jak bronić się przed zarzutem bezczynności/przewlekłego prowadzenia postępowania
8. Doręczenia, w tym doręczenie elektroniczne
9. Wezwania
10. Terminy, przywrócenie uchybionego terminu
11. Wszczęcie postępowania administracyjnego, termin wszczęcia postępowania na żądanie strony w orzecznictwie, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – przesłanki
12. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych podania- orzecznictwo, czy termin 7-dniowy można przedłużać. Odmienne uregulowania na gruncie przepisów prawa administracyjnego materialnego
13. Akta sprawy administracyjnej- protokoły, adnotacje, udostępnianie akt
14. Postępowanie dowodowe-zasada swobodnej ale nie dowolnej oceny dowodów. Omówienie poszczególnych środków dowodowych. Zasady prowadzenia postępowania dowodowego
15. Zawieszenie postępowania - przesłanki, konsekwencje
16. Współdziałanie organów (art. 106 kpa)
17. Decyzje, w tym decyzja o umorzeniu postępowania. Zasady właściwego uzasadniania decyzji, zwłaszcza uznaniowych, rektyfikacja decyzji
18. Rygor natychmiastowej wykonalności
19. Postanowienia
20. Postępowanie odwoławcze – czynności organu I instancji po wpłynięciu odwołania, uprawnienia autokontrole organu, decyzje organu odwoławczego
21. Wznowienie postępowania
22. Uchylenie/zmiana decyzji (art. 154 i 155 kpa)
23. Stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki, orzecznictwo (zwłaszcza w aspekcie przesłanki „rażącego naruszenia prawa), omówienie wyroku TK z 12.05.2015 r.
24. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
25. Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym
26. Wydawanie zaświadczeń
27. Postępowanie skargowo – wnioskowe

MIEJSCE I TERMIN:
KRAKÓW – 2 grudnia 2015 r.
Sala szkoleniowa, ul. Urzędnicza 39/8

CENA
350 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.