news
 

Nowelizacja prawa budowlanego i kodeksu cywilnego a odpowiedzialność zarządcy za utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym

24.06.2015, Kraków, 24 czerwca 2015 r.

PROWADZĄCY: Adam KUDYK
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w obsłudze inwestycji,
prowadzący obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zakres ogólny zmian w ustawie z dnia 7 lipca prawo budowlane obowiązujących od dnia 28 czerwca 2015 r.
2. Uchwalenie planu gospodarczego i budżetu wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej w celu wykonania niezbędnych zakresu prac remontowych w nieruchomości wspólnej.
3. Przygotowanie i treść uchwały wspólnoty mieszkaniowej/zarządu/rady nadzorczej spółdzielni w zakresie wykonania planu remontów/ulepszeń w nieruchomościach wspólnej i lokalach członków wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej.
4. Szczegółowy zakres przedmiotowy i podmiotowy zmian w prawie budowlanym – zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę dla części obiektów, rozszerzenie kategorii obiektów podlegających zgłoszeniu, wprowadzenie terminu zawitego dla inwestorów związanego z uzupełnieniem dokumentacji przez zarządcę/zarządy wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej, a wpływ uchwalonych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane na proces inwestycyjny.
5. Właściwy nadzór i sposoby jego skutecznego sprawowania nad prowadzonym zakresem prac wraz z zabezpieczeniem substancji budynku/lokali oraz mienia, zdrowia i życia osób trzecich – rozszerzenie katalogu obowiązków związanych z zakresu czynności autora projektu, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
6. Odbiory wykonanych prac/robót budowlanych a rękojmia/gwarancja na wykonane prace – tryb, forma i zasady przeprowadzania odbioru prac/robót w celu zabezpieczenia możliwości skutecznego dochodzenia naprawienia szkód wynikłych z niewykonania właściwego zakresu prac/robót przez zarządcę/zarządy wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej.
7. Kary umowne, gwarancje bankowe, kaucje gwarancyjne oraz inne sposoby zabezpieczenia wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w przypadku nie wykonania lub wadliwego wykonania powierzonych prac/robót – praktyka stosowania w/w form zabezpieczenia zarządcy/zarządu w zakresie należytego wykonania nadzoru nad powierzonym mieniem.
8. Zmiany z przepisach kodeksu cywilnego związane z rękojmią za roboty budowlane oraz wadami fizycznymi nieruchomości – poszerzenie zakresu odpowiedzialności wykonawców i właścicieli nieruchomości.
9. Zagadnienie samowoli budowlanej w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego uchwalonych przez Sejm R.P.

MIEJSCE I TERMIN:

KRAKÓW – 24 czerwca 2015
ARCHEION, ul. św. Filipa 23/6


CENA:

350 zł netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.