news
 

Najem komercyjny w warunkach działania uczelni. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe najmu

01.07.2015, Wrocław, 1 lipca 2015 r.

Eugenia ŚLESZYŃSKA: Wybitna specjalistka i autorka wielu książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, wykładowca na studiach podyplomowych związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada doświadczenie w audycie gospodarki nieruchomości uczelni

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak zorganizować przetarg, konkurs ofert, negocjacje, inne formy, według przepisów Kodeksu cywilnego? Jakich żądać dokumentów od oferenta? Jak zawrzeć bezpiecznie umowę najmu? Wybór najkorzystniejszej oferty.
2. Istota umowy najmu, w tym pomieszczeń, części kondygnacji oraz powierzchni. Umowa najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony. Czy jest możliwe zawarcie umowy przedwstępnej?
3. Forma i treść umowy najmu. Dokumenty stanowiące integralną część umowy najmu.
4. Protokół wprowadzenia do przedmiotu najmu.
5. Postanowienia przedmiotowo istotne umowy najmu. Klauzule umowy, w tym o klauzulach abuzywnych (niedozwolonych). Zmiana postanowień umowy, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
6. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu, w tym poprzez kaucję pieniężną.
7. Czynsze. Jak kalkulować czynsz najmu, czy czynsz może zawierać elementy odpisu amortyzacji podatkowej i narzutu zysku godziwego? Czy można refakturować wydatki z tytułu podatku od nieruchomości? Co to są umowy najmu jednoskładnikowe i wieloskładnikowe. Czynsz w walucie obcej. Wakacje czynszowe, upusty, bonifikaty według prawa i orzecznictwa. Zmiana stawek czynszów w toku trwania umowy najmu (wypowiedzenia, indeksacja, inne zmiany stawek czynszu).
8. Udokumentowanie sprzedaży najmu (rachunki czy faktury). Faktury korygujące, po zmianach ustawy VAT.
9. Opłaty za usługę pośredniczenia w dostawie mediów (ciepła, wody, gazu) w umowach najmu. Rozrachunki z tego tytułu w świetle przepisów Prawa energetycznego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz w świetle ustawy VAT oraz orzecznictwa.
10. Czy umowa najmu kompleksowa z jedną stawką podatku VAT czy też refakturowanie kosztów poniesionych, z odpowiednimi stawkami z faktury pierwotnej zakupu mediów?
11. Jak obciążać kosztami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy wystawiać notę czy fakturę?
12. Przychody ze sprzedaży najmu według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
13. Ustanie najmu, zwrot przedmiotu najmu, aspekty formalno-prawne i praktyczne. Protokół zdawczo-odbiorczy wydania przedmiotu najmu.
14. Nakłady konieczne i nakłady pożyteczne w wynajętym lokalu a roszczenia najemcy o zwrot należności z tego tytułu.

MIEJSCE I TERMIN:

WROCŁAW – 1 lipca 2015 r.
EUROPROFES, Rynek 35

CENA:

490  netto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL. ORGANIZATORA: 787 224 727, 12 292 64 84

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.