news
 

Obowiązki i odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych zarządzanej nieruchomości. Obowiązki właściciela obiektu / zarządcy z mocy prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych

04.09.2014, Poznań, 04 września 2014 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek poświęconych m.in. zagadnieniom prawnym i technicznym w zarządzaniu nieruchomościami, w tym "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”


PROGRAM SZKOLENIA

1. Przepisy techniczno-budowlane a przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Jak pogodzić przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z przepisami techniczno-budowlanymi?
2. Jak prowadzić dokumentację techniczno-budowlaną? Kto odpowiada za książkę obiektu budowlanego wspólnota mieszkaniowa czy podmiot świadczący usługę zarządzania?
3. Ważne przepisy o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w warunkach nieruchomości wspólnej?
4. Place zabaw - krok po kroku. Jakie są obowiązki właściciela placu zabaw?
5. Nowe przepisy o usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych. Jakie są obowiązki związane z zabezpieczaniem lub usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji?
6. Kontrole okresowe – krok po kroku, według Prawa bud. oraz rozporządzenia MSWiA. Jakie są obowiązki w zakresie kontroli okresowych obiektów budowlanych i jak wykonywać zalecenia pokontrolne? Elementy umowy o wykonanie kontroli okresowej; czy dzieło z takiej umowy podlega odbiorowi?
7. Dozór techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Jak eksploatować i remontować urządzenia dozoru technicznego?
8. Planowanie remontów, krok po kroku, oraz przygotowanie zamówienia na roboty budowlane. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Wymagania Prawa budowlanego. Kiedy pozwolenie na budowę? Ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego według Prawa bud. i według Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron.
10. Projekt budowlany. Jak zlecić i rozliczyć wykonanie projektu budowlanego? Jak zlecić nadzór autorski nad wykonaniem robót budowlanych? Prawa i obowiązki stron.
11. Umowa o roboty budowlane - prawa i obowiązki stron. Jakie przepisy obowiązują przy zlecaniu robót? Jak zawierać i jak rozliczać umowy o roboty budowlane, w tym z generalnym wykonawcą? Jak zabezpieczyć interes inwestora w umowach o roboty budowlane? Nowe przepisy o ochronie wykonawcy.
12. Oferta wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy, ryczałt czy wynagrodzenie kosztorysowe? Jaka stawka podatku VAT według orzecznictwa NSA?
13. Jak stosować gwarancję jakości, rękojmię i kary umowne? Czy od umów o roboty budowlane się odstępuje?
14. Organizacja nadzoru nad robotami budowlanymi.
15. Odbiór końcowy robót budowlanych. Jakie są skutki odbioru i braku odbioru robót budowlanych? Rozliczenia wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Kiedy wykonawca może mieć roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe nieobjęte umową? Roszczenia stron po odbiorze końcowym według umowy i według zasad ogólnych roszczenia odszkodowawcze; roszczenia inwestora o zapłatę kar umownych, roszczenia wykonawcy o rozliczenie zabezpieczeń.

MIEJSCE I TERMIN
POZNAŃ – 4 września 2014 r.
HOTEL MERCURE, ul. Roosevelta 20
(godz. 10.00 – 16.00)

CENA SZKOLENIA

450 PLN/brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl
fax: [12] 380 15 79, tel. kom: 787 224 727

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.