news
 

Obowiązki i odpowiedzialność za stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych zarządzanej nieruchomości. Obowiązki właściciela obiektu / zarządcy z mocy prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych

04.06.2014, Warszawa, 4 czerwca 2014 r.

PROWADZĄCA: Eugenia ŚLESZYŃSKA
Wybitna specjalistka i autorka wielu książek poświęconych m.in. zagadnieniom prawnym i technicznym w zarządzaniu nieruchomościami, w tym "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”


PROGRAM SZKOLENIA:

1.Przepisy techniczno-budowlane a przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Jak pogodzić przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej z przepisami techniczno-budowlanymi?
2.Jak prowadzić dokumentację techniczno-budowlaną? Kto odpowiada za książkę obiektu budowlanego wspólnota mieszkaniowa czy podmiot świadczący usługę zarządzania?
3.Ważne przepisy o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania w warunkach nieruchomości wspólnej?
4.Place zabaw - krok po kroku. Jakie są obowiązki właściciela placu zabaw?
5.Nowe przepisy o usuwaniu azbestu z obiektów budowlanych. Jakie są obowiązki związane z zabezpieczaniem lub usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych oraz prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji?
6.Kontrole okresowe – krok po kroku, według Prawa bud. oraz rozporządzenia MSWiA. Jakie są obowiązki w zakresie kontroli okresowych obiektów budowlanych i jak wykonywać zalecenia pokontrolne? Elementy umowy o wykonanie kontroli okresowej; czy dzieło z takiej umowy podlega odbiorowi?
7.Dozór techniczny urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Jak eksploatować i remontować urządzenia dozoru technicznego?
8.Planowanie remontów, krok po kroku, oraz przygotowanie zamówienia na roboty budowlane. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
9.Wymagania Prawa budowlanego. Kiedy pozwolenie na budowę? Ustanowienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego według Prawa bud. i według Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron.
10.Projekt budowlany. Jak zlecić i rozliczyć wykonanie projektu budowlanego? Jak zlecić nadzór autorski na wykonaniem robót budowlanych? Prawa i obowiązki stron.
11.Umowa o roboty budowlane - prawa i obowiązki stron. Jakie przepisy obowiązują przy zlecaniu robót? Jak zawierać i jak rozliczać umowy o roboty budowlane, w tym z generalnym wykonawcą? Jak zabezpieczyć interes inwestora w umowach o roboty budowlane? Nowe przepisy o ochronie wykonawcy.
12.Oferta wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy, ryczałt czy wynagrodzenie kosztorysowe? Jaka stawka podatku VAT według orzecznictwa NSA?
13.Jak stosować gwarancję jakości, rękojmię i kary umowne? Czy od umów o roboty budowlane się odstępuje?
14.Organizacja nadzoru nad robotami budowlanymi.
15.Odbiór końcowy robót budowlanych. Jakie są skutki odbioru i braku odbioru robót budowlanych? Rozliczenia wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane. Kiedy  wykonawca może mieć roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe nieobjęte umową? Roszczenia stron po odbiorze końcowym według umowy i według zasad ogólnych roszczenia odszkodowawcze; roszczenia inwestora o zapłatę kar umownych, roszczenia wykonawcy o rozliczenie zabezpieczeń.

MIEJSCE I TERMIN:
4 czerwca 2014 r.
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 79, Warszawa
(godz. 10.00 – 16.00)WIĘCEJ INFORMACJI: [ 12 ] 292 64 84
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, fax: [12] 380 15 79, tel. kom: 787 224 727

Meeting Factory sp. z o.o. | ul. Urzędnicza 39/8 | 30-048 Kraków |  e-mail:  | © 2006-2012

strony internetowe - projektowanie www.evl.pl
Meeting Factory - szkolenia, doradztwo, eventy, konferencje.